KONKURS për ndarjen e çmimit SHKENCËTARI I RI I VITIT

Forumi Rinor Islam, me rastin e manifestimit të Vitit të Ri të Hixhrit 1437/2015, shpall:

 

KONKURS

Për ndarjen e çmimit SHKENCËTARI I RI I VITIT

 

Çmimi “Shkencëtari i ri i vitit” ndahet si mirënjohje shoqërore për të arritura të veçanta në çfarëdo lëmi shoqërore apo shkencore.

Ndarja e këtij çmimi ka për qëllim përzgjedhjen e një kandidati me epitetin e shkencëtarit të ri të vitit për vitin 2015, për sukseset e realizuara në një fushë të caktuar, duke shërbyer në këtë mënyrë si një nxitje shtesë për të gjithë shkencëtarët dhe hulumtuesit e rinj në Republikën e Maqedonisë.

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

– Të jenë shtetas të Republikë së Maqedonisë;

– Të jenë nën moshën 33 vjeçare;

– Të kenë të kryer arsimin sipëror-fakultetin;

– Të kenë të arritura të veçanta në shkencë.

 

Me rastin e aplikimit, kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin vijues:

– Fletë aplikimin;

– Letër motivacionin;

– CV personale;

– Kopje të certifikatave, punimeve, botimeve apo ndonjë materiali tjetër që vërteton arritjet e tyre.

Përzgjedhjen e kandidatëve e bën Komisioni pesë anëtarësh i përbërë nga profesorë universitarë, i emëruar nga Kryesia e Forumit Rinor Islam. Komisioni në fjalë do ta bëjë përzgjedhjen në mënyrë transparente, në prani të kandidatëve, duke respektuar udhëzuesin për zgjedhjen e Shkencëtarit të ri të vitit. Udhëzuesin në fjalë kandidatët mund ta marrin në adresën elektronike: www.fri.org.mk

Informata shtesë lidhur me konkursin, kandidatët mund të marrin përmes emailit: info@fri.org.mk

Ose në numrin e telefonit: (02) 3233 659

Aplikimet duhet të dërgohen më së voni deri më 06.10.2015, në adresën e Forumit Rinor Islam:

Rr. Krste Misirkov nr. 57a lok.2

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Ose përmes emailit: info@fri.org.mk

Komisioni për ndarjen e çmimit “Shkencëtari i ri i vitit”

Të ngjajshme